سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجله قضایا اسلامیه 
مؤسس و سردبیر 
 
 
اجرایی 
همکاری 
فصلنامه مجله قضایا اسلامیه معاصره 
مؤسس و سردبیر 
 
 
اجرایی 
همکاری 
مرکز دراسات فلسفه الدین 
موسس و مدیر 
 
 
اجرایی 
همکاری 
مجله التوحید 
عضو هیئت تحریریه 
 
 
اجرایی 
همکاری 
مجله الفکر الاسلامی 
عضو هیئت تحریریه 
 
 
اجرایی 
همکاری 
وزارت فرهنگ عراق 
معاون 
 
 
اجرایی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
-----